Pravidlá servisu :

Ak je nutnosť servisného zásahu zapríčinená prevádzkovateľom, je servisný zásah u klienta BEZPLATNÝ.
V praxi to znamená, že ak na konektore RJ45 (tvorí prípojku do siete JUPO) nie je dostupnosť služby internet, resp. digitálnej televízie, ide o chybu prevádzkovateľa.
Výnimku tvorí nedostupnosť elektrickej energie na napájanie koncového zariadenia, alebo fyzické poškodenie niektorej z častí reťazca: anténa, kábel, modem, konektor, resp. vyššia moc.
Vyššou mocou sa rozumie každá nepredvídateľná alebo výnimočná situácia alebo udalosť, ktorá nezávisí od vôle zmluvných strán, nie je zavinená
chybou alebo nedbalosťou z ich strany alebo zo strany subdodávateľa, bráni jednej zo zmluvných strán v plnení jedného alebo viacerých zmluvných záväzkov a nedala sa napriek všetkému možnému úsiliu prekonať.

Ak je nutnosť servisného zásahu zapríčinená klientom, ide vždy o platený servisný výjazd.
Medzi takéto zásahy patrí najmä:
 • zmena parametrov nastavení v PC v operačnom systéme
 • poškodenie zariadenia u zákazníka
 • poškodenie kábla u zákazníka
 • nedostupnosť napájania zariadenia
 • odpojenie kábla z koncového zariadenia /zo sieťovej karty v PC, z routra.../
 • konfigurácia domácej LAN siete
 • vírusy
 • svojvolná zmena nastavení PC a pod.

  Servis je spoplatnený podľa aktuálneho cenníka služieb.

  Ak je servisný zásah spôsobený vadou zakúpeného, alebo zapožičaného zariadenia bez cudzieho zavinenia počas záručnej doby (24 mesiacov), je toto zariadenie na mieste vymenené, pričom servisný zásah sa nepočíta ako platený.

 • Copyright (c) 2010 JUPO Vsetky prava vyhradene