Informácie pre koncových užívateľov

Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťu JUPO spol. s r.o. na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

1.Identifikačné údaje podniku
Obchodné meno: JUPO spol. s r.o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzením
Sídlo: 1.mája 2541/2, Zvolen
Identifikačné číslo (IČO): 36648931
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 11631/S

2. Rozsah ponúkaných služieb
Spoločnosť JUPO spol.s r.o. poskytuje nasledovné elektronické komunikačné služby: Verejná elektronická komunikačná služba sprostredkovania prístupu do siete Internet

3. Štandardné zmluvné podmienky
Štandardné zmluvné podmienky poskytovania elektronických komunikaèných služieb sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Aktuálne znenia Všeobecných podmienok nájdete na tejto adrese

Všetky služby sú s výpovednou lehotou 1 mesiac. Táto výpovedná lehota začína plynú nasledujúci mesiac po mesiaci v ktorom bola doručená. Informácie o prípadnom minimálnom trvaní zmluvy (tzv. viazanosť) a jej ukončenia, požadované pre využitie ponuky príslušnej služby,
sú uvedené spravidla v platnom Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti JUPO spol. s r.o. .

4. Štandardné ceny:
Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, Cenníky (tarify) pre jednotlivé služby, ktoré sú dostupné na uvedenom odkaze
Aktuálne znenia týchto dokumentov nájdete na http://www.jupo.sk/web/page.php?page=cennet

5. Reklamačný poriadok a mechanizmy na urovnanie sporov

Reklamačný poriadok týkajúci sa reklamácii služieb spoločnosti JUPO spol. s r.o. je obsiahnutý v čl. 14 Reklamačný poriadok a v článku 19. Príslušné právo a rozhodovanie sporov Prevádzkovateľa vo Všeobecných podmienkach vrátane popisu mechanizmov na urovnanie sporov. Všeobecné podmienky.

6. Druhy ponúkaných servisných služieb

Aktuálne kontaktné údaje na servisné služby poskytované spoločnosťou JUPO spol. s r.o. nájdete na http://www.jupo.sk/web/page.php?page=contact v časti O nás, Kontaktujte nás.

7. Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

8. Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosou JUPO spol. s r.o. zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádza tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplýva na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k službe, sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a najmä v príslušnej časti Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosou JUPO spol. s r.o. .
Tieto dokumenty nájdete na stránke www.jupo.sk

9. Informácie o kvalite služieb

Spoločnosť JUPO spol. s r.o. zverejňuje informácie o kvalite služieb v zmluvných dokumentoch, všeobecných podmienkach a na internetovej stránke www.jupo.sk v časti venovanej príslušnej službe.

10. Informácie o maximálnej prenosovej rýchlosti internetu

Informácie o maximálnej prenosovej rýchlosti smerom k užívateľovi(download) a od užívateľa(upload) v rámci služieb umožňujúcich prístup k sieti internet sú uvedené v príslušnej časti Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti JUPO spol. s r.o. .
Nájdete ho na odkaz:.

11. Informácie o pravidlách a opatreniach na reguláciu sieovej prevádzky
Údaje a informácie o pravidlách a opatreniach na reguláciu sieovej prevádzky (napríklad o pravidlách férového využívani, agregácii, blokovaní, filtrovaní), ako aj o vplyve týchto pravidiel a opatrení na možnosť využívania služby koncovým užívateľom, ak sa takéto pravidlá a opatrenia na sieti alebo službe uplatňujú, zverejňuje spoločnosť JUPO spol. s r.o. spôsobom uvedeným v bode 8 tohto dokumentu.

12. Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov
JUPO ako transparentný operátor pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využíva všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obraca s individuálnymi žiadosťami.

13.Informácie o postupoch spoločnosti JUPO v prípade neplatenia faktúr
Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach. Vo všeobecnosti uplatňuje JUPO politiku upozornenia zákazníka na nezaplatenú faktúru formou SMS a neskôr upozornením na obrazovke počítača, to všetko dostatočný čas pred blokovaním služieb.

14. Informácie podĺa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014
Rozpis služieb vrátane parametrov ako maximálna prenosová rýchlos smerom k užívateľovi, maximálna prenosová rýchlos smerom od užívateľa, výška mesaèného dátového limitu (MB), maximálna rýchlos po prekročení dátového limitu sa nachádza v „Cenníku" ktorý je na uvedenom odkaze a vo všeobecných podmienkach. Podnik neblokuje, nespomaľuje ani neprioritizuje žiadne porty a ani služby.

INFORMÁCIE VO VZAHU K PARAMETROM A KVALITE SLUŽBY


Je ponúkané pripojenie neobmedzené? Môžem prenáša akýkoľvek objem dát?
Áno všetky naše programy časovo a dátovo neobmedzené.
Znamená to, že ako koncový užívateľ môžete prenies ľubovolné množstvo dát bez toho, aby ste boli z našej strany akokoľvek obmedzovaný. ​
Je rýchlosť prijímania a odosielania dát garantovaná a konštantná?
Nie, prenosová rýchlos pripojenia nie je garantovaná a jej kvalitatívne parametre sú závislé od aktuálne aplikovanej agregácie. Rovnako tak do rýchlosti pripojenia vstupujú premenné akými sú hardwarové vybavenie a konfigurácia počítača užívateľa a používaný wifi router a voľné pásmo, ktorý wifi router používa.
Garantovaná linka je pre bežného koncového užívateľa z cenového hľadiska neakceptovateľná, čo v prípade agregovaného pripojenia neplatí.
Práve vďaka aplikácii agregácie sme schopní poskytovať kvalitnú službu za férové ceny. ​
Ako ovplyvní zníženie rýchlosti pripojenia služby prístupu k internetu?
V prípade ak dôjde k zníženiu rýchlosti v zmysle prejavenej agregácie pripojenia do internetu, môžu by z hľadiska využívania jeho obsahu a aplikácií ovplyvnené služby prístupu k internetu. Pri bežnom používaní internetu sa to prejaví tým, že na prenášanie dát a otváranie webových stránok bude potrebný dlhší čas. V prípade služieb na princípe streamovaného videa sa môže zníži kvalita prehrávaného videa a jeho plynulos a rovnako tak môže by obmedzená funkčnosť špeciálnych aplikácií a služieb vyžadujúcich určitú rýchlosť pripojenia. Odchýlky do proklamovanej rýchlosti programu zohľadňujú všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby - pripojenie do internetu. ​
Aká je časová dostupnos našich služieb?
Pri všetkých našich programoch sa snažíme zaistiť, aby mala naša služba zabezpečenú minimálne 90 % časovú dostupnos, teda aby po 90 % času v rámci mesiaca bola pre bežného koncového užívateľa dostupná a funkčná. Doba, počas ktorej prístup k službe môže by obmedzený z dôvodov údržby a nevyhnutných zmien v sieti bude Účastníkovi oznámená min. 24 hodín vopred. ​
Čo robiť v prípade výrazného a nepretržitého poklesu kvality služby?
Koncový užívateĺ má v zmysle bodu č. 5 právo uplatniť reklamáciu na zistenie závady poskytnutého internetového pripojenia a v prípade významných, nepretržitých alebo pravidelne sa opakujúcich nezrovnalostí medzi skutočnou výkonnosou služby a výkonnosou uvádzanou poskytovateľom tiež poda sťažnosť. Pričom podrobné informácie ako postupovať nájdete všeobecných podmienkach.

Informujeme Vás tiež, že na základe § 75 Zákona o elektronických komunikáciách, ak účastník, ktorý je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu, nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, má po reklamačnom konaní právo predložiť spor s poskytovateľom orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona č. 391/2018 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
Účastník, ktorý nie je spotrebiteľom podľa osobitného predpisu, a nesúhlasí s výsledkom reklamácie alebo so spôsobom jej vybavenia, má právo na mimosúdne riešenie sporov podľa § 75a Zákona o elektronických komunikáciách. Uvedené informácie sú tiež dostupné vo Všeobecných podmienkach pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby - pripojenie do internetu v časti "internet".


Poskytnutie informácií na základe povinností ustanovených v článku 4 ods.1 a čl.4 ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU)2015/2120 : Odkaz

Ochrana osobných údajov: Odkaz
DOKUMENTY
Technické špecifikácie rozhraní FastEthernet a WiFi
Všeobecné podmienky platné od 6.11.2018
Všeobecné podmienky platné do 6.11.2018
Vzorová Zmluva
Pravidlá servisu

Nastavenia
Nastavenie e-mail chránky
Nastavenie Internetu (IP adresy poèítaèa)

Často kladené otázky (FAQ)
Dôležité upozornenie pre zákazníkov, ktorí vlastnia mikrovlnné zariadenie!!
Testovanie rýchlosti Test rýchlosti pripojenia - Speedtest
Test rýchlosti pripojenia - Xpeedometer

Antivírusový a antispy software
AVG Anti-Spyware 7.5 (skušobná verzia)
Software na stránke www.tahaj.sk

Copyright (c) 2010 JUPO Vsetky prava vyhradene