Informácie pre koncových užívateľov

Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou JUPO spol. s r.o. na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

1.Identifikačné údaje podniku
Obchodné meno: JUPO spol. s r.o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzením
Sídlo: 1.mája 2541/2, Zvolen
Identifikačné číslo (IČO): 36648931
Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica 1, oddiel: Sro, Vložka číslo: 11631/S

2. Rozsah ponúkaných služieb
Spoločnosť JUPO spol. s r.o. poskytuje nasledovné elektronické komunikačné služby: Verejná elektronická komunikačná služba sprostredkovania prístupu do siete Internet

3. Štandardné zmluvné podmienky
Štandardné zmluvné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb sa nachádzajú vo Všeobecných podmienkach, ktoré boli vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Aktuálne znenia Všeobecných podmienok nájdete na : odkaz

Informácie o prípadnom minimálnom trvaní zmluvy (tzv. viazanosť) a jej ukončenia, požadované pre využitie ponuky príslušnej služby,
sú uvedené spravidla v platnom Cenníku pre poskytovanie služieb spoločnosti JUPO spol. s r.o..

4. Štandardné ceny:
Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, Cenníky (tarify) pre jednotlivé služby, ktoré sú dostupné na uvedenom odkaze
Aktuálne znenia týchto dokumentov nájdete na http://www.jupo.sk/web/page.php?page=cennet

5. Reklamačný poriadok a mechanizmy na urovnanie sporov

Reklamačný poriadok týkajúci sa reklamácii služieb spoločnosti JUPO spol. s r.o. je obsiahnutý v časti čl.14 Všeobecných podmienok, ktorých aktuálne znenie nájdete na :odkaz

Spoločnosť JUPO spol. s r.o. má záujem a úsilie riešiť akýkoľvek prípadný spor s účastníkom prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou. Účastník je zároveň oprávnený obrátiť sa na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb so žiadosťou o mimosúdne riešenie sporu s podnikom, ak nesúhlasí s výsledkom reklamácie služieb alebo so spôsobom jej vybavenia, o čom je informovaný aj v časti čl.14 Všeobecných podmienok (Reklamačný poriadok).
Ak Účastník, ktorý je spotrebiteľom, nesúhlasí s výsledkom reklamácie Verejnej služby alebo so spôsobom jej vybavenia, môže po reklamačnom konaní predložiť spor s Poskytovateľom orgánom alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. V čl.19 Všeobecných podmienok.
Alternatívne riešenie sporov

6. Druhy ponúkaných servisných služieb

Aktuálne kontaktné údaje na servisné služby poskytované spoločnosťou JUPO spol. s r.o. nájdete na http://www.jupo.sk/web/page.php?page=contact

7. Informácie o zmenách podmienok

Spoločnosť JUPO spol. s r.o. bude informovať účastníkov o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania spôsobom uvedeným v časti 17. Všeobecných podmienok, ktoré nájdete na: odkaz

8. Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou JUPO spol. s r.o. zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k službe, sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a najmä v príslušnej časti Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosťou JUPO spol. s r.o..
Tieto dokumenty nájdete na stránke www.jupo.sk

9. Informácie o kvalite služieb

Spoločnosť JUPO spol. s r.o. zverejňuje informácie o kvalite služieb v zmluvných dokumentoch, všeobecných podmienkach a na internetovej stránke www.jupo.sk v časti venovanej príslušnej službe.

10. Informácie o maximálnej prenosovej rýchlosti internetu

Informácie o maximálnej prenosovej rýchlosti smerom k užívateľovi a od užívateľa v rámci služieb umožňujúcich prístup k sieti internet sú uvedené v príslušnej časti Cenníka pre poskytovanie služieb spoločnosti JUPO spol. s r.o..
Nájdete ho na :odkaz.

11. Informácie o pravidlách a opatreniach na reguláciu sieťovej prevádzky
Údaje a informácie o pravidlách a opatreniach na reguláciu sieťovej prevádzky (napríklad o pravidlách férového využívani, agregácii, blokovaní, filtrovaní), ako aj o vplyve týchto pravidiel a opatrení na možnosť využívania služby koncovým užívateľom, ak sa takéto pravidlá a opatrenia na sieti alebo službe uplatňujú, zverejňuje spoločnosť JUPO spol. s r.o. spôsobom uvedeným v bode 8 tohto dokumentu.

12. Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov
JUPO ako transparentný operátor pristupuje rovnako k všetkým skupinám zákazníkov bez rozdielu. Služby vrátane všetkých ich výhod a benefitov môžu využívať všetci naši zákazníci. Zákazníci so zdravotným postihnutím sa na nás môžu obracať s individuálnymi žiadosťami.

13.Informácie o postupoch spoločnosti JUPO v prípade neplatenia faktúr
Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach. Vo všeobecnosti uplatňuje Podnik politiku upozornenia zákazníka na nezaplatenú faktúru formou SMS a neskôr upozornením na obrazovke počítača, to všetko dostatočný čas pred blokovaním služieb.

14. Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014
Rozpis služieb vrátane parametrov ako maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi, maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa, výška mesačného dátového limitu (MB), maximálna rýchlosť po prekročení dátového limitu sa nachádza v „Cenníku" ktorý je na uvedenom odkaze (tarifa) a vo všeobecných podmienkach. Podnik neblokuje, nespomaľuje ani neprioritizuje žiadne porty a ani služby.

Ochrana osobných údajov: Odkaz


DOKUMENY
Technické špecifikácie rozhraní FastEthernet a WiFi
Všeobecné podmienky platné od 15.1.2018
Všeobecné podmienky platné do 14.1.2018
Vzorová Zmluva
Pravidlá servisu

Nastavenia
Nastavenie e-mail chránky
Nastavenie Internetu (IP adresy počítača)

Často kladené otázky (FAQ)
Dôležité upozornenie pre zákazníkov, ktorí vlastnia mikrovlnné zariadenie!!
Testovanie rýchlosti
Test rýchlosti pripojenia - Speedtest
Test rýchlosti pripojenia - Xpeedometer

Copyright (c) 2010 JUPO Vsetky prava vyhradene